Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

AboutToday
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaRozaa Rozaa
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatwice twice

March 22 2017

AboutToday
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaRozaa Rozaa

March 19 2017

AboutToday
2527 2d4f
Rapi Kaur
Reposted frommefir mefir vianienienie nienienie
AboutToday
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viaMartuska Martuska
AboutToday

March 18 2017

AboutToday
AboutToday
AboutToday
AboutToday
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaa-antimatter a-antimatter
AboutToday
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover

March 17 2017

2126 454c 500
Reposted fromsokkas sokkas viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
4910 7313 500
Reposted fromfoina foina viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
AboutToday
he's back
AboutToday
1973 8384 500
Reposted fromsherlock sherlock

March 15 2017

552:

i like being quiet and just listening and observing 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin
AboutToday
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaathlin athlin

March 14 2017

AboutToday
9335 48a4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl