Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

AboutToday
5670 9770
2341 f890
Reposted fromdivi divi vialitka litka
3053 4eaf
AboutToday
5969 e13f 500
AboutToday
5991 df6c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
AboutToday
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja vialitka litka
AboutToday
7137 baef
Reposted frommisswindy misswindy viacoffeebitch coffeebitch
5815 21da
AboutToday
0422 be7f 500
AboutToday
9209 117c 500

September 11 2017

AboutToday
7840 6a9a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaAmericanlover Americanlover
AboutToday

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viaJakisproblem Jakisproblem

  September 08 2017

  AboutToday
  6836 08f6 500
  Niby medycyna poszła do przodu, a leków na cierpienie, tęsknotę i ból po stracie kogoś bliskiego jakoś nie wynaleziono…
  — (via sadgirlisreal)
  AboutToday
  Reposted fromkattrina kattrina viawrite-url-here write-url-here
  AboutToday
  Reposted fromsilence89 silence89 viacorazblizej corazblizej
  AboutToday
  8179 fea2
  New Girl s04e18
  Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaRozaa Rozaa
  AboutToday
  Reposted frombluuu bluuu viaAmericanlover Americanlover
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl